Pomoc prawna online

Wolne za święto w sobotę

Zgodnie z wyrokiem sygn. K 27/11 Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku w sprawie zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy, ustalono, iż pracownikom należy się dni . TK nie sporządził jeszcze uzasadnienie wyroku, sentencja dostępna.

TK zbadał konstytucyjność art.130 § 21 . Artykuł wprowadzono w wyniku nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy która uznawała Święto Trzech Króli (6 stycznia) za dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy.

Jednocześnie jednak ustawodawca, chcąc zrekompensować tę zmianę pracodawcom, wprowadził do Kodeksu pracy art. 130 § 21, w myśl którego, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem , święto przypada w dniu wolnym, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Brak było możliwości odebrania sobie dnia wolnego w tygodniu roboczym.

Przepis zaskarżony przez NSZZ Solidarność do Trybunału Konstytucyjnego został rozpatrzony po myśli NSZZ. Wprowadzony przepis Kodeksu pracy został uznany za niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, statuowaną przez art. 32 ust. 1 .

Konsekwencje wyroku są następujące. Po pierwsze zakwestionowany przepis (art. 130 § 21) Kodeksu pracy przestanie obowiązywać. Po drugie nastąpi powrót do starych zasad, za święto przypadające w dzień wolny od pracy będzie przysługiwał inny dzień wolny w czasie tygodnia pracy. Po trzecie pracownicy uzyskają prawo do żądania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w takich dniach, obliczanego jak wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Po czwarte i ostatnie, gdyby pracodawca pozbawił swych pracowników znacznej ilości dni wolnych na podstawie niekonstytucyjnego przepisu Kodeksu pracy takie zachowanie może zostać potraktowane jako nadużycie prawa i może on zostać ukarany grzywną.

© 2012 Profesjonalna pomoc prawna online za darmo.